احمدی لاشکی: انتقال آب دریای بسته خزر خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد

احمدی لاشکی: انتقال آب دریای بسته خزر خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نه تنها من بلکه همه کارشناسانی که هم قلم‌شان، هم اندیشه‌شان در این حوزه به درستی نشانه می‌رود و موضوعات را به درستی می‌بینند اعلام کرده‌اند که انتقال آب دریای بسته خزر خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.