دستور دولت برای ۴ وزارتخانه/ کارخانه‌ها دیگر تعطیل نمی‌شوند؟

دستور دولت برای ۴ وزارتخانه/ کارخانه‌ها دیگر تعطیل نمی‌شوند؟
حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی‌ کارخانه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت که پیشنهاد خود را به هیئت وزیران ارائه کرده تا در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به منظور بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها توسط دولت لحاظ شود.