دهمرده: یکی از ظرفیت‌های تجارت در طول تاریخ مرزها بوده‌اند

دهمرده: یکی از ظرفیت‌های تجارت در طول تاریخ مرزها بوده‌اند
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: یکی از ظرفیت‌ها در زمینه تجارت و اشتغالزایی در طول تاریخ مرزها بوده‌اند که متاسفانه گذرهای مرزی علیرغم کارهای بسیار خوبی که صورت گرفته به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط دارای فراز و نشیب است.