زندان‌های متحرکی که در شهر می‌چرخند

زندان‌های متحرکی که در شهر می‌چرخند
فضای کم قسمت بانوان نسبت به آقایان و تبعیضی که حتی در حمل و نقل شهری اعمال شده است، میله‌هایی که به سقف چسبیده‌اند تا دست کمتر شهروندی به آن برسد، نبود دستگیره‌ای که حتی بتوان به آن تکیه کرد و حالا تبلیغاتی که در اتوبوس‌ها چشم را آزار می‌دهند و سر درد می‌آوردند!